تمرین مشاهده نسبی بودن وقایع زندگی، این تمرین دید شما به اشخاص کارها و وقایع‌زندگی را برای همیشه تغییر خواهدداد.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.