تمرین جداکردن تاثیرات نامناسبی که از وقایع زندگی دریافت کرده‌ایم.

به تمرینی که در انتهای فایل صوتی جلسه آمده، توجه کنید و هر روز زمانی را برای تمرین اختصاص بدهید. نتایج روزانه از این تمرین را بصورت خلاصه یا مفصل یادداشت کنید و فایل را از همینجا و قسمت تکالیف ارسال کنید.

فایل دیگری که لازم است ارسال کنید، حداقل یک مورد از رویاهای شبانه را که معنی مهمی برایتان داشته یا بهر دلیل فکرمیکنید رویای مهمی بوده است را بنویسید و ارسال کنید.

تمرینات را در قالب فایل نوشتاری، صوتی و تصویری میتوانید آپلود و ارسال کنید اما توصیه می‌کنیم تمرینات هفتگی را بنویسید و ارسال کنید.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.