رویا درمانی

3,950,000 تومان 1,580,000 تومان

این دوره آموزشی دنیای شما را برای همیشه تغییرمی‌دهد، بجای اینکه فقط جملاتِ انبارشده در ذهن‌تان را تغییربدهد و برای همین هم تغییراتی که در راه‌هستند، تغییراتی خوب، پایدار و دلخواه‌هستند. شما میاموزید برکتِ پنهان در ماجراهای زندگی‌تان را لمس‌کنید.
تغییرِ واقعی، دنیای‌شما و نگاه‌تان به زندگی، روابط، اشخاص و … تغییرمی‌دهد برای همین‌هم تغییراتِ شما براحتی و سریعتر از طرف‌دیگران دیده‌می‌شود.
در این دوره درباره موضوعات، اشخاص و ماجراهای زندگی‌تان به درک‌جدیدی می‌رسید، طوریکه راحت‌تر از همیشه می‌توانید تغییراتِ واقعی و ماندگار در زندگی‌تان ایجادکنید. پاسخ ها و راه‌حل های موردنیازتان را ساده‌تر و بهتر پیدامی‌کنید.