چرا باوجود میلِ شدید به تغییر، اشخاص خیلی کم تغییرمی‌کنند؟

این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.