تمرین مشاهده نسبی بودن وقایع زندگی، این تمرین دید شما به اشخاص کارها و وقایع‌زندگی را برای همیشه تغییر خواهدداد.

این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.